POLÍTICA DE PRIVACITAT

Dades identificatives de l’entitat gestora del lloc web:

ALUMINIS ALELLA, S.L. – B-65713489

Plaça Antoni Pujada, local 8
08328 – ALELLA
BARCELONA

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, de 11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en compliment del que disposa l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals que aquests seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en la “ Agència Espanyola de Protecció de Dades”. El responsable d’aquest fitxer ALUMINIS ALELLA, SL amb identificació fiscal B-65713489 ; i domicili social a Plaça Antoni Pujada, local 8 – 08328 – ALELLA – BARCELONA

RECOLLIDA DE DADES USUARIS (FINALITAT I CONSENTIMENT):

Aquest lloc web proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ a l’ompliment de les dades personals, puguin accedir a aquesta Política de Privadesa i a qualsevol altra informació rellevant en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

A el fer “clic” al botó “Enviar” (o equivalent) incorporat en els nostres formularis, Vostè declara que la informació i les dades que en ells ha facilitat són exactes i veraces. Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, l’Usuari haurà de comunicar, al més aviat possible, les modificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint, així com les rectificacions de dades errònies en cas que detecti algun.   L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En funció de l’formulari i / o correu electrònic a què vostè accedeixi o remeti a través d’aquesta pàgina web, la informació que ens faciliti s’utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació:

  1. Gestionar la seva consulta, suggeriment o sol·licitud.
  2. Controlar el nombre de sol·licituds rebudes i la seva tipologia, així com per realitzar estadístiques d’ús.
  3. Gestionar peticions d’accés als serveis subministrats a través de l’extranet dirigits a empreses, autònoms, col·laboradors i proveïdors.
  4. Conèixer i / o participar en futures convocatòries de llocs de treball de ALUMINIS ALELLA, S.L.
  5. Remetre informació periòdica sobre serveis als que està inscrit.
  6. Remetre-li comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts perALUMINIS ALELLA, S.L., així com per part dels col·laboradors o “partners” amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part de ALUMINIS ALELLA, S.L. </ Strong> , </ strong> i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de ALUMINIS ALELLA, S.L.

En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer i obtingut la seva autorització anticipada per facilitar les seves dades a ALUMINIS ALELLA, S.L.
En aquest sentit, és la seva responsabilitat informar d’aquesta circumstància als tercers les dades ens cedirà.

En compliment de la LSSI-CE 34/2002, de 11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic,l’informem que podrà en qualsevol moment revocar el consentiment prestat pel va enviar d’aquestes comunicacions comercials mitjançant el formulari de la pàgina de contacte.

XARXES SOCIALS

A el fer-se l’Usuari seguidor dels perfils de ALUMINIS ALELLA, S.L., a les xarxes socials d’aquest Lloc Web consenteix el tractament de les seves dades personals dins de l’entorn d’aquestes xarxes socials en compliment de les condicions i polítiques de les mateixes.

MESURES DE SEGURETAT

De la mateixa manera, ALUMINIS ALELLA, S.L.,li comunica que ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessària per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats. No obstant això, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

EXERCICI DE DRETS

Si Un. Desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició ho pot fer mitjançant comunicació dirigida a:

ALUMINIS ALELLA, S.L. – B-65713489

Plaça Antoni Pujada, local 8
08328 – ALELLA
BARCELONA

Perquè puguem atendre correctament l’exercici dels seus drets, la seva sol·licitud haurà d’anar acompanyada de: fotocòpia del DNI, petició en què es concreta la seva sol·licitud, adreça a efectes de notificacions, data i signatura de la persona sol·licitant i els documents acreditatius de la petició, si és el cas.

Abrir chat